Team

Faculty

Prof. Vikas Kapoor (Chairman, B-SAC)

In-Charge

Student Representatives

Mohit Bhanvariya

Kartik Gupta

+91 86903 64116

Vipash Meena

+91 88242 99517

Diya Gaur

+91 86191 36087

Prashant Yadav

+91 82091 89095